Follow

"Men den som sätter sitt hopp till Kina som medlare i kriget om Ukraina måste vara införstådd med att det värsta som kan hända Peking är att Vladimir Putins ställning försvagas som ett resultat av denna konflikt." kinamedia.se/2023/03/14/kinas-

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml