uint boosted

English 🇬🇧 / Polish 🇵🇱
Campaign slogan: #fedifreespeech

EN
Recently, there has been a discussion about censorship on Fediverse and the hot spot became the muting of the 101010.pl server by the mastodon.art instance and the opposition of several people. Do you know how the administration of your instance works? Do you know which servers are blocked and for what reason? Consider whether the censorship does not excessively limit your access to the community. Ask questions of your administration. Fight for freedom of expression!

Copy, reblog, translate and distribute this appeal!

PL
Ostatnio pojawiła się dyskusja o cenzurze na Fediwersum a punktem zapalnym stało się wyciszanie serwera 101010.pl przez instancję mastodon.art i sprzeciw kilku osób. Czy wiesz, jak działa administracja Twojej instancji? Czy wiesz jakie serwery i z jakiego powodu blokuje administrator? Zastanów się, czy cenzura nie ogranicza nadmiernie Twojego dostępu do społeczności. Zadawaj pytania swojej administracji. Walcz o wolność wypowiedzi!

#fediverse #censorship #freedom #101010pl #mastodon #federation #instances #servers #blocked #block #censor #activitypub #blacklist #mastoart #toots #english #polish #polski #fedifreespeech

uint boosted

Campaign slogan: #fedifreespeech

Some servers are banned or muted for no reason (for example 101010.pl). We want internet freedom! The Fediverse community should be free from censorship. We want to communicate with each other, discuss, exchange views and even argue. That's what freedom is all about!

Ask your administrator about banned and muted servers!

#fediverse #censorship #freedom #101010pl #mastodon

Polish language content (treść polskojęzyczna):

Niektóre serwery są banowane, lub wyciszane bez powodu (na przykład 101010.pl). Chcemy wolności internetu! Społeczność Fediwersum powinna być wolna od cenzury. Chcemy się wzajemnie komunikować, dyskutować, wymieniać poglądy a nawet prowadzić spory. Na tym polega wolność!

Zapytaj swojego administratora o zbanowane i wyciszone serwery!

Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml