مهاجرت از توییتر به ماستودون به دلتنگیش می‌ارزه؟

@danialbehzadi
تاسکی اذیت میکنه یکم.
سرچش که اصلا نتایج نداره. منشن‌ها رو هم بدون بوق اصلی نشون میده :(

@ahangarha @danialbehzadi چنتا کلمه برای تست سرچ کردم مثلا "بوق" و انتظار داشتم حداقل توت‌های شما رو برگردونه ولی در کل بین توت‌های خودم و اون‌هایی که فیوریت زدم سرچ میکنه

@ThisIsBeeZee
من الان بررسی کردم. مشکلی نمی‌بینم. جستجو، درست انجام می‌شه برای من.

در تصویر دوم، «سرما» رو جستجو کردم. بوقی که مشخص کردم مربوط به کسی است که تا الان دنبالش نمی‌کردم.
@danialbehzadi

@ahangarha @ThisIsBeeZee ببین تو وبش درست جست‌وجو می‌کنه؟ لیبرم جست‌وجوی متنی رو بسته فکر کنم

@danialbehzadi
از لیبرم چرا نمیای بیرون؟ حسابت رو ببر روی یه نمونه دیگه.
@ThisIsBeeZee

@ahangarha @ThisIsBeeZee تازه کلی زور زدم و گیر دادم بهشون، امروز عصر رفتن رو ماستودون ۳

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml