فکر کنم تنها راهی که با مورفلینگ بتونم ببرم اینه که هم‌تیمی‌هام خوب باشن،‌کری کننم تا اواخر بازی. منتها درد این‌جاست که خودم نفر اول اون تیم می‌شم!

@danialbehzadi

فقط کافیه جلو هیرو های مناسبی پیکش کنی.

@Nelforza دارم آل‌هیرو می‌رم. بردم دفعهٔ دوم

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml