یه کاری کردن که معامله با کم‌دردسرتر از ریال شده!

@danialbehzadi الان من که ایران نیستم دیگه دسترسی ندارم یعنی به اینترنت بانکم ؟

@lxsameer نمی‌تونی با کارتت اینترنتی چیزی بخری یا مبادله کنی

@danialbehzadi دستشون درد نکنه پس. همینجوریش از اینجا سایت بانک رو نمی تونیم باز کنیم

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml