داشتم با یه انگلیسی‌زبان که به علاقه‌مند بود حرف می‌زدم؛ گفتم پیشوند Mah یعنی خیلی بزرگ! بعد برای این که بهتر متوجه بشه، مثال Mahbang رو زدم که بتونه با Big bang تطابقش بده…
گفت چه جالب! من یه ایرانی می‌شناسم، اسمش هست Mahboob!

@danialbehzadi
می‌گفتی ما یه ریس جمهور داشتیم، اسمش بود Mah مووود :)) و واقعا خیلی بزرگ بود :))

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml