با ejabberd یه کارساز xmpp داخلی راه انداختم برای خودم و خانواده و چه‌قدر خوبه… توزیع‌شدهٔ واقعی! تازه رمزنگاری سرتاسری هم داره.

@danialbehzadi
چه خوب چه خوب! من هم مدت‌هاست می‌خوام این کار رو بکنم ولی وقت نمی‌شه! می‌شه خواهش کنم تجربه‌ات رو بنویسی و منتشر کنی؟

@masoud آره، حتماً. فقط الآن با خط فرمان کاربر جدید می‌سازم. بذار این ثبت‌نام وب رو راه بندازم، می‌نویسم.

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml