ارائه امین خزائی نصفش تیکه به دانیال بهزادی بود #ufest1910

@Khozaei
«بلاخره اوبونتو مجبور شد به گنوم برگرده...»
«اینا کار اوبونتو نیست کار گنومه...»
و بسیاری موارد دیگر (-؛
@danialbehzadi
#ufest1910

@aligk @Khozaei راست می‌گه، کار گنومه، ولی به دست مهندس‌های اوبونتو 😁

@danialbehzadi @aligk عمرا، اون موقع که گنوم داشت می تازوند همچنان اوبونتو به پروژه شکست خورده ش یونیتی چسبیده بود. با اون کامپوزیتور مسخره ش compiz

@Khozaei @aligk یونیتی یه راه‌حل میان‌مدت بود، برای این که نره روی گنوم‌شل، چون اگه با اون وضع ابتدای گنوم ۳ می‌رفت روش، کاربرانش رو از دست می‌داد. بعد کم‌کم گنوم‌شل رو درست کرد و وقتی به نقطهٔ قابل استفاده رسید، برگشت روش. هرچند هنوز نصف بیش‌تر قابلیت‌های یونیتی رو هم نداره.

@danialbehzadi @aligk بخاطر این اشتباهش همه فهمیدن فقط اوبونتو ساز خودشو می زنه و کاری به کامیونیتی نداره. همین شد خیلیا توزیعشون عوض کردن

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml