توییت از Amin Abedi (@aminabedi68)، در ۲۱ اکتبر،‏ ۱۶:۲۲
یه خبر خوب، تو نسخۀ ۱ بتا از فونتای متغیر پشتیبانی میکنه، و فونتای عربی هم بدون مشکل کار میکنن👌 البته تغییر محورها آنی نیست و باید دکمه apply رو بزنین، ولی بازم این Adobe باید بیاد یاد بگیره😒

twitter.com/aminabedi68/status

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml